2. toukokuuta 2016

Mielipidetekstin kirjoittaminen


Mielipidekirjoituksen opettamisessa otetaan huomioon tekstilajin yhteisöllinen tavoite: ottaa kantaa ja vaikuttaa. Tämä ohjaa kirjoittamisen opetusta ja tehtävien toteutusta. Opetuksen tavoitteena on paitsi opettaa tekstilajille tyypillinen rakenne myös kiinnittää huomiota vaikuttavan kielen keinoihin. 

S2-oppilailla kielenkäytön sävyerojen havaitsemiseen tulee kiinnittää huomiota: millaiset ilmaukset tulkitaan kohteliaiksi ja millaiset käskeviksi. Myös argumentoivien lauserakenteiden muodostaminen ja vaativammat verbimuodot, kuten konditionaalin muodostaminen, vaativat harjoittelua. 

Toiminnalliset tehtävät havainnollistavat, miten kielellä vaikutetaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Teksti kirjoitetaan parin kanssa tai ryhmätyönä, jolloin kirjoitusprosessi ohjaa ottamaan kantaa ja vaikuttamaan sekä perustelemaan mielipiteitä myös suullisesti. Tehtävissä on otettu huomioon oppilaiden omat äidinkielet. Luonteva jatko mielipidekirjoituksen opettamiselle on vaikuttavan puheen laadinta.


 1. Suullinen harjoitus: oppilaat harjoittelevat perustelua ja kielellistä vaikuttamista erilaisissa tilanteissa parin kanssa.
 2. Oppilaat valitsevat aiheita, joista tehdään galluptutkimus, jonka tulokset ilmaistaan tilastollisin menetelmin esimerkiksi ympyrä- tai pylväsdiagrammina.
 3. Mielipidekirjoituksen rakenteen ja kielellisten keinojen tarkastelu yhdessä malllitekstin avulla: tekstin osat, sanavalinnat, modukset, konjunktiot.
 4. Yhteinen aivoriihi: mielipidekirjoitusten aiheita mietitään esimerkiksi Answergarden-sovelluksen avulla.
 5. Oman mielipiteen kirjoittaminen pilvipalvelussa, jolloin kirjoittamisessa korostuu prosessi: tekstiä hiotaan ja muokataan.
 6. Modusten tarkastelua. Verbityyppien käsky- ja konditionaalimuotojen harjoittelua Quizlet-tehtävän avulla. Sovelluksessa harjoitellaan omaa tuottamista. Kapteeni käskee -leikki, jossa harjoitellaan käskymuotoja. Ravintolassa-draamaharjoitus, jossa harjoitellaan pyytämisen ja käskemisen keinoja.
 7. Konjunktioiden käyttöä argumentoinnissa tarkastellaan omista mielipideteksteissä. Tässä yhteydessä listataan konjunktioita eri kielillä ja laaditaan luokan seinälle listat yleisimmistä konjunktioista kaikilla äidinkielillä.
 8. Yhteistyö oman äidinkielen opettajien kanssa: oman äidinkielen tunneilla käsitellään argumentoivaa kieltä ja kirjoitetaan mielipide.
 9. Kohteliaisuusfraaseja ja mielipiteitä, kuten anteeksi, ole hyvä, kiitos, koulu on kivaa koulun käytävien tai luokan seinille oppilaiden kaikilla äidinkielillä.
 10. Vertais- ja itsearviointi pilvessä esimerkiksi Google Formsin avulla.
 11. Mielipidetekstien julkaisu esimerkiksi koulun seinillä, blogissa tai sanomalehdessä.