14. syyskuuta 2015

Kielitietoinen koulu: Vinkkejä reaaliaineiden opetukseen II


Kokeet, yhteistyö muiden opettajien kanssa ja arviointi

 • Harjoitellaan koekäytäntöjä
  • erilaisten koekysymystyyppien harjoittelu
   • käsitteen selittäminen
   • selityksen ja käsitteen yhdistäminen
   • erilaisiin kysymyksiin vastaaminen
   • esseevastaukset
  •   koevastausten tutkiminen, vertailu, harjoittelu ja mallintaminen
  •   annetaan oppilaille lukuohje kokeeseen (rajataan luettavan määrää)
 • Tehdään yhteistyötä S2-opettajan ja oman äidinkielen opettajan kanssa
  •  ennakoiva aiheen opetus olisi ideaalia
  •   uudet oppikirjat voi valita yhteistyössä S2-opettajan kanssa
  •   S2-opettaja voi selkiyttää/ helpottaa kokeiden kieltä
   • kielitaitotason huomioiminen
   • tehtävätyyppien miettiminen
   • tukisanat esimerkiksi esseen kirjoittamiseen
   • vihjeet
   • sanasto
  •  eri oppiaineiden sanastoa voidaan käsitellä myös S2-tunneilla ja oman äidinkielen tunneilla
  •   tukiopetusta voidaan antaa myös oppilaan omalla äidinkielellä
 • Käytetään tunneilla vertaistukea
 • Eriytetään opetusta
 • Opetetaan oppilaita pienryhmissä


·      S2-oppilaan arviointi:
 • Monipuoliset ja joustavat arviointikäytännöt:
  • Arvioidaan oppisisältöjen hallintaa ei kielitaitoa.
  • Otetaan huomioon oppilaan tausta ja kehittyvä kielitaito.
  • Tehdään yhteistyötä eri aineiden opettajien välillä.
  • Arviointi voi olla sanallista lukuun ottamatta päättöarviointia. Päättöarvioinnin tulee perustua päättöarvioinnin kriteereihin.
 • Erilaisia arviointikäytänteitä:
  •  oppilaan äidinkielelle käännetyt koetehtävät
  •  mahdollisuus vastata omalla äidinkielellä
  •  kokeen kielen yksinkertaistaminen
  •  sanakirjan ja lähdemateriaalin salliminen
  •  suulliset kokeet
  •  pidennetty koeaika
  •  porfolioarviointi
  •  korvaavien suoritusten hyväksyminen
  •  avustajan tuki koetilanteessa
  •  kokeen tekeminen pienemmissä osissa


Lähteet

Kuukka, Ilona & Katriina, Rapatti (toim.) 2009: Yhteistä kieltä luomassa – suomea opiskeleva opetusryhmässäni. Opetushallitus, Helsinki. 
Opetushallitus 2008: Suomea sanoin – monin tavoin Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus, Helsinki.
Pollari, Jorma 2007: ”Maahanmuuttajien huomioiminen koulun arjessa ja eri oppiaineiden opetuksessa” OPH:n koulutus ”MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ” Tampere 23.11.2007
Saario, Johanna 2014: Yhteiskuntaopin kieliympäristö ja käsitteet: toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet. Jyväskylä Studies in Humanities 172. Jyväskylän yliopisto.

Siikaniemi, Leeni 2014: ”Reaaliaineiden S2-tuki” VESO-koulutus Meri-Rastilan ala-asteella, Helsinki 24.9.2014