13. syyskuuta 2016

Vinkkejä opetukseen, kun ryhmässä on vähän suomea osaava oppilas


 • Esittele jakson tavoitteet, keskeisimmät sisällöt ja arviointi aluksi.
  • Havainnollista kuvilla ja esimerkeillä.
 • Jaa oppilaille lista aihekokonaisuuden keskeisimmistä käsitteistä, jotta oppilaat voivat kääntää ne etukäteen.
 • Rohkaise oppilaita tutustumaan aiheisiin Internetin ja Googlen kuvahaun avulla.
 • Kerro tunnin aluksi, mitä tunnilla tehdään ja mitä asiaa opiskellaan. Näytä aiheesta kuva, jos mahdollista.
  • Havainnollista monipuolisesti: kuvat, kartat, esineet, piirrokset, videot, animaatiot, käsitekartat jne.
    
 • Aihe ja tehtävät (ja läksyt) kannattaa kirjoittaa taululle.
  • Varmista, että oppilas osaa aloittaa tehtävien tekemisen ja ymmärtää, mitä pitää tehdä.
    
 • Neuvo, miten oppikirjasta löytyy tärkein tieto.
  • Kokoa aiheen avainsanat.
  • Kannusta sanakirjan käyttöön.
  • Opeta oman aineen lukustrategioita.
 • Avaa keskeisimmät käsitteet yhdessä oppilaiden kanssa ja varmista ymmärtäminen.
   
 • Käytä monipuolisia arviointimenetelmiä.
  • Harjoittele oppilaiden kanssa arvioitavien töiden tehtävätyyppejä, esimerkiksi koevastauksen kirjoittamista.
  • S2-oppilailla arviointi voi olla sanallista päättöarviointia lukuun ottamatta.
   • Kokeen voi tehdä suullisesti tai täydentää vastauksia suullisesti/ piirtämällä/ englanniksi/ omalla äidinkielellä.
  • Kokeessa voi käyttää sanakirjaa.
  • Suomen kielen opettajalta tai erityisopettajalta voi kysyä apua koejärjestelyihin tai kokeen kieliasuun.

Rohkaise oppilaita kysymään neuvoa opettajalta ja kavereilta!

 

9. toukokuuta 2016

eTwinning kieli- ja kulttuuritietoisessa koulussa

  

Eurooppalaisten koulujen kesken pääsee helposti tekemään kansainvälistä yhteistyötä eTwinning-palvelun avulla. eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö, jossa eri maiden oppilaat ja opettajat pääsevät osallistumaan erilaisiin projekteihin. Projekteja löytyy kaikenikäisille opiskelijoille ja eri oppiaineisiin. Yhdistävänä tekijänä on osallistujien halu oppia uusia juttuja yhdessä muiden kanssa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Tutustu eTwinning-palveluun!

Kieli- ja kulttuuritietoisessa koulussa oppilaiden monikielisyys nähdään voimavarana, joka mahdollistaa eri oppiaineiden sisältöjen opiskelun omalla äidinkielellä. Kaikkia oppilaita kannustetaan kielten monipuoliseen käyttöön myös kouluympäristössä ja monikielisten oppilaiden osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa projekteissa ja eri kieliin ja kulttuureihin tutustumisessa. Esimerkiksi eri kulttuurien satujen tutkimiseen voidaan liittää omien satujen kirjoittaminen ryhmissä sekä satujen kääntäminen oppilaiden osaamille kielille.
2. toukokuuta 2016

Kielitietoinen oppitunti: ideoita suunnitteluun


 • Mikä tunnin opiskeltava asia on?

  • Laita tunnin aihe näkyviin.
   • Esim. Euroopan kasvillisuusvyöhykkeet (5. lk)
   • Samaa aihetta voi lähteä käsittelemään myös kysymysten avulla: Katsotaan Google Earthin avulla, millaista luontoa ja kasvillisuutta eri puolilla Eurooppaa on. Seuraavaksi pohditaan, miksi eri puolilla Eurooppaa kasvaa erilaisia kasveja, ja lähdetään tutkimaan aihetta yhdessä.

 • Miten asiaa voi havainnollistaa?

 • Mitkä käsitteet liittyvät asiaan?

  • Näytä aiheeseen liittyvä käsitteet.
   • ilmasto, lämpötila, sademäärä, kasvi, kasvillisuus, vyöhyke, tundra, havumetsä, lehtimetsä, heinäaro, kuiva aro, välimerenkasvillisuus
   • osalle oppilaista uusia sanoja voivat olla myös lehtipuu, havupuu, lehti, neulanen, pensas, ruoho, varpu jne.
  • Monikieliset oppilaat voivat kääntää sanat äidinkielelleen. Uudet sanat voi selittää kuvien avulla.
   • Kivoja kuvatauluja löytyy mm. Bildteman sivuilta

 • Millaisen tehtävän avulla asian voi ymmärtää ja oppia?

  • Miten voisi samalla oppia sanastoa?
   • Tehtävä oppilaille: Kokoa internetistä kuvia eri kasvillisuusvyöhykkeistä ja tee niistä elokuva tai esitys, jossa näkyy kasvillisuusvyöhykkeiden kasvillisuutta ja sijainti. Nimeä kasvillisuusvyöhykkeet. Käytä apua karttapohjaa ja havainnollista alueita eri väreillä. Esitykseen voi liittää myös sanastoa. Esimerkiksi ThingLink-sovellus sopii kuvien ja sanaston kokoamiseen.

 • Miten opiskeltava asia kerrataan?

  • Katsotaan yhdessä esitykset ja elokuvat.
  • Pelataan sananselityspeliä käsitekorteilla, joissa on oikea vastaus mukana.
  • Kootaan yhdessä kysymyksiä ja vastauksia kokeeseen.
  • Kerrataan Kahoot- tai Quizlet-pelin avulla jo opittua.
  • Luokan seinälle kootaan aihekokonaisuuteen liittyviä kuvia ja käsitteitä.

 • Millaisen tehtävän avulla voi osoittaa osaamisensa esim. kokeessa?

  • Kerro oppilaille, millainen tehtävä kokeeseen tulee. Esimerkkejä:
   • Tunnista kuvan perusteella, mikä kasvillisuusvyöhyke on kyseessä.
   • Nimeä karttapohjaan kasvillisuusvyöhykkeet.
   • Selitä käsitteet: ilmasto, kasvillisuusvyöhyke.
  • Läksy: Opiskele kasvillisuusvyöhykkeiden nimet ja sijainti.
Lisää ideoita löytyy mm. Agora-hankkeen sivuilta.

Mielipidetekstin kirjoittaminen


Mielipidekirjoituksen opettamisessa otetaan huomioon tekstilajin yhteisöllinen tavoite: ottaa kantaa ja vaikuttaa. Tämä ohjaa kirjoittamisen opetusta ja tehtävien toteutusta. Opetuksen tavoitteena on paitsi opettaa tekstilajille tyypillinen rakenne myös kiinnittää huomiota vaikuttavan kielen keinoihin. 

S2-oppilailla kielenkäytön sävyerojen havaitsemiseen tulee kiinnittää huomiota: millaiset ilmaukset tulkitaan kohteliaiksi ja millaiset käskeviksi. Myös argumentoivien lauserakenteiden muodostaminen ja vaativammat verbimuodot, kuten konditionaalin muodostaminen, vaativat harjoittelua. 

Toiminnalliset tehtävät havainnollistavat, miten kielellä vaikutetaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Teksti kirjoitetaan parin kanssa tai ryhmätyönä, jolloin kirjoitusprosessi ohjaa ottamaan kantaa ja vaikuttamaan sekä perustelemaan mielipiteitä myös suullisesti. Tehtävissä on otettu huomioon oppilaiden omat äidinkielet. Luonteva jatko mielipidekirjoituksen opettamiselle on vaikuttavan puheen laadinta.


 1. Suullinen harjoitus: oppilaat harjoittelevat perustelua ja kielellistä vaikuttamista erilaisissa tilanteissa parin kanssa.
 2. Oppilaat valitsevat aiheita, joista tehdään galluptutkimus, jonka tulokset ilmaistaan tilastollisin menetelmin esimerkiksi ympyrä- tai pylväsdiagrammina.
 3. Mielipidekirjoituksen rakenteen ja kielellisten keinojen tarkastelu yhdessä malllitekstin avulla: tekstin osat, sanavalinnat, modukset, konjunktiot.
 4. Yhteinen aivoriihi: mielipidekirjoitusten aiheita mietitään esimerkiksi Answergarden-sovelluksen avulla.
 5. Oman mielipiteen kirjoittaminen pilvipalvelussa, jolloin kirjoittamisessa korostuu prosessi: tekstiä hiotaan ja muokataan.
 6. Modusten tarkastelua. Verbityyppien käsky- ja konditionaalimuotojen harjoittelua Quizlet-tehtävän avulla. Sovelluksessa harjoitellaan omaa tuottamista. Kapteeni käskee -leikki, jossa harjoitellaan käskymuotoja. Ravintolassa-draamaharjoitus, jossa harjoitellaan pyytämisen ja käskemisen keinoja.
 7. Konjunktioiden käyttöä argumentoinnissa tarkastellaan omista mielipideteksteissä. Tässä yhteydessä listataan konjunktioita eri kielillä ja laaditaan luokan seinälle listat yleisimmistä konjunktioista kaikilla äidinkielillä.
 8. Yhteistyö oman äidinkielen opettajien kanssa: oman äidinkielen tunneilla käsitellään argumentoivaa kieltä ja kirjoitetaan mielipide.
 9. Kohteliaisuusfraaseja ja mielipiteitä, kuten anteeksi, ole hyvä, kiitos, koulu on kivaa koulun käytävien tai luokan seinille oppilaiden kaikilla äidinkielillä.
 10. Vertais- ja itsearviointi pilvessä esimerkiksi Google Formsin avulla.
 11. Mielipidetekstien julkaisu esimerkiksi koulun seinillä, blogissa tai sanomalehdessä.

17. maaliskuuta 2016

Opiskele taitavasti!


Hyvät opiskelutaidot auttavat oppimaan sekä kieltä että eri aiheiden sisältöjä. Tutustu erilaisiin opiskelutekniikoihin Yle Areenassa ja kokeile niitä itse.

Ideoita sanojen opiskeluun:

 • Opiskele uudesta aiheesta ne sanat, joiden avulla voit itse kertoa tärkeimmät asiat.
 • Opiskele esimerkiksi 10–20 sanaa ja tee niiden avulla tiivistelmä kirjan kappaleesta.
 • Sanastoja voi koota kuvina mm. Pinterestiin.
 • Kuuntele suomenkielisiä lauluja ja lue/ laula samalla niiden sanat.
 • Harjoittele uusia sanoja kirjoittamalla niitä sormella ilmaan ja sanomalla ne samalla ääneen.
 • Kirjoita uusista sanoista käsitekartta. Lisää selittäviä piirroksia ja kaavioita.
 • Opettele sanoja kävellessä tai tekemällä liikkeitä, joiden avulla muistat sanat.
 • Opettele käyttämään sanakirjaa.
 • Pelaa sanapelejä netissä tai kavereiden kanssa. (Quizlet, Alias ym.)
 • Käytä tekstikokonaisuutta apuna uusien sanojen ymmärtämisessä.


Ideoita tekstien opiskeluun:

 • Ota selvää, mikä tekstin aihe on -mistä teksti kertoo?
 • Mitä jo tiedät tästä aiheesta? Käytä ymmärtämisen apuna omia kokemuksiasi ja tietojasi.
 • Mitkä ovat tekstin tärkeimmät sanat? Usein ne on lihavoitu ja selitetty tekstissä.
 • Harjoittele päättelemään sanojen merkitys kokonaisuuden avulla. Käytä apuna tekstin otsikoita ja kuvia.
 • Eri oppikirjoissa ja erilaisissa teksteissä tärkeät asiat kerrotaan eri tavalla. Kysy opettajalta apua siihen, mitä on tärkeää lukea ja opetella oppikirjasta.
 • Etsi aiheeseen liittyviä kuvia, videoita ja tietoa Internetistä.

Tutki, tutustu, innostu!
Genrepedagogiikka soveltuu kielitietoiseen opetukseen

Susanna Shoren ja Katariina Rapatin mainio esitys tiivistää genrepedagogiikan mahdollisuuksia eri oppiaineiden opetuksessa. Esityksessä on teoriaa ja esimerkkejä, joita voi käyttää apuna kielitietoisen opetuksen suunnittelussa.

Genrepedagogiikkaa kaikille
Tarinanopatkin sopivat omien juttujen ideointiin

21. tammikuuta 2016

Kielitietoinen koulu: kotitalous

Toimivia käytänteitä kotitaloustunneille, kun ryhmässä on suomea opiskeleva oppilas: • Tunnin aiheet ja ruokien valmistusjärjestys ovat näkyvillä koko tunnin ajan.
 • Reseptit ovat näkyvillä tai helposti löydettävissä.
 • Kotitalouden sanastoa voi opiskella kuvien, tekstien ja videoiden avulla
  • AMMe-sivustolta löytyy kuvasanastoa mm. ruuanvalmistukseen. 

Kuvat www.papunet.net
 • Ruoka-aiheisia blogeja ja Youtube-videoita löytyy paljon eri kielillä.
 • Seuraavan tunnin aihe ja reseptit annetaan S2-oppilaalle etukäteen.
 • Oppilas kokoaa itselleen sanastoa eri aiheista.
 • Samaa äidinkieltä puhuva oppilas mukana ryhmätyöskentelyssä.
 • Kokeissa on myös kuvallisia tehtäviä.
 • Koevastauksia voi täydentää suullisesti tai koe voi olla kokonaan suullinen.
 • Sanakirjaa voi käyttää tunnilla/ kokeessa.
 • Työskentelyn ohessa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja puhumista: draamalliset harjoitukset, esimerkiksi ravintolakeskustelut, sopivat hyvin kotitaloustunnille.
 • Oppilaat voivat koota kotitaloustunneilla useimmin tarvittavia ilmauksia: kysymyksiä, kohteliaita pyyntöjä, käskyjä ja ohjeita yhteiseksi opiskelumateriaaliksi. 
 • Suomen kielen opettajan kanssa voi tehdä yhteistyötä ja miettiä, millaisia tekstilajeja kotitalouden tunneilla käsitellään:
  • Työskentelyohjeet
  • Reseptit
  • Neuvottelu, töiden jakaminen keskustellen
  • Pöytäkeskustelut eli suomalainen small talk 
  • Kodinhoito-ohjeet
  • Kokkiohjelmat
 • TVT:lla voi tehdä opetusvideoita, animaatioita tai omia oppikirjoja, joissa yhdistyvät kielitietoinen näkökulma, luovuus ja kotitalouden moninaiset sisällöt.
 • Kotitalous mahdollistaa tekemällä oppimisen ja puhumisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen taitojen harjoittelun –kivaa!
Kotitalouden kielitietoisia ideoita on kokeiltu Itäkeskuksen peruskoulussa osana Globaali koulu -hanketta syyslukukaudella 2015.

7. tammikuuta 2016

Suomen kielen oppikirjoja

Suomen opetukseen on viime vuosina ilmestynyt monia oppikirjoja eri luokkatasoille. Joillakin kirjasarjoilla on äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen erillinen tehtäväkirja S2-oppilaille. Joskus myös erityisoppilaille suunnitellut kirjat sopivat S2-opetukseen.

S2-oppilaiden suomen kielen taitotaso vaihtelee paljon, joten opetusta kannattaa eriyttää eri taitotasoille. Vinkkaa listalta puuttuvia kirjoja kommenttiosioon!

Alakouluun


Kuva cc by 2.0 Ruby Panda www.flickr.com
Avainsanoja Opettajan opas ja Tehtävävihko A ja B
Aamu-sarja 
Sanotaan se suomeksi  (helppoja tehtäviä alkeiden opiskeluun)
Seikkailujen aapinen Opettajan opas ja S2-kirja
Moi! luku- ja kirjoitustaidon oppikirja nuorille
Heippa 1 alkeisoppikirja (suomi-ruotsi, pdf)
Heippa 2
Heippa 3
Kipinä S2 luokat 3, 4 ja 5
Välkky S2 luokat 3, 4 ja 5
Kielikarhu 1, 2 ja 3 (sopii luokille 1-6)
Tottakai! (alkeisoppikirja luokille 4-9)
Suomi 2, Minä ja arki (taitotaso A2-B1, luokille 6-9)


Lukutaidon opiskeluun

Yläkouluun


Suomea sinulle 1 ja 2 sekä Opettajan opas (alkeisoppikirja yläkouluun)
Suomi 2: Minä ja arki; Minä ja media; Minä ja yhteiskunta sekä Opettajan oppaat (luokille 7-9)
Särmä (S2-harjoituskirjat luokille 7, 8 ja 9)
Tekstitaituri (S2-tehtäväkirjat luokille 7, 8 ja 9)


Oikeesti aikuisten I
Opiskele suomea

1. joulukuuta 2015

Pelivinkkejä ja materiaalilinkkejä suomen opettajalle

Hauskoja pelejä suomen opiskeluun


 • Aikamoista aikapuuhaa -aikasanojen opiskeluun
 • Arvaa kuka? -kysymysten ja ulkonäkösanaston opiskeluun
 • Dixit -sopii luovaan kirjoittamiseen, tarinoiden kertomiseen, sanaston opiskeluun
 • Alias Junior -kuvakortit sanaston opiskeluun ym.
 • Alias Noppa -nopea sanankeksimispeli
 • Kehon osat -muistipeli
 • Kuvakortit: vaatteet ja asusteet; ajoneuvot, liikenne ja rakennukset
 • Miksi? Siksi. -Syy-seuraus-kuvakortit
 • Minä itse kerron tarinan -lauseiden ja tarinoiden keksimiseen ja kertomiseen
 • Piirrä ja arvaa Junior
 • Sana sanottavana -sanojen pohtimista edistyneille suomen oppijoille
 • Suupaltti -keskusteluharjoituksia arkisiin tilanteisiin
 • Taito, temppu tai tehtävä -mukava, toiminnallinen peli alaluokille
 • Tarinakuutiot -kätevät nopat tarinoiden keksimiseen ynnä muuhun
 • Vastakohdat-muistipeli

23. marraskuuta 2015

Kielitietoinen koulu


Kuva cc by 2.0 Capture Queen www.flickr.co
Kielitietoisessa koulussa oppilaiden monikielisyyttä hyödynnetään resurssina, harjoitellaan monilukutaitoa ja tekstilajituntemusta sekä opiskellaan eri oppiaineita myös oppiaineiden kielen näkökulmasta.

Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on oman oppiaineensa kielen, käsitteiden ja tekstikäytänteiden opettaja. Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteiden käyttöön ja käsitteelliseen ajatteluun, jolloin eri oppiaineiden kielelliset käytänteet avaavat samoihin ilmiöihin erilaisia näkökulmia. Kieli nähdään paitsi vuorovaikutuksen ja yhteistyön välineenä myös tärkeänä identiteetin rakentajana. Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen merkitys oppimisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 
Lähteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428619 Viitattu 20.9.2015

Minna-Riitta Luukan luento Kielitietoinen koulu ja monilukutaito

Minna Harmasen artikkelissa tarkastellaan kielitietoista koulua ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta Kieli- ja tekstitietoisuutta kouluun!

Genrepedagogiikkaa kaikille

Edu.fi-sivustolta löytyy paljon tietoa mm.
koulun monikielisyydestä ja tekstien ymmärtämistaitojen kehittämisestä.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus OPS 2016

Haastattelussa Ilona Kuukka

5. marraskuuta 2015

Selkosatuja ja -tarinoita suomeksi

Papunetin sivuilta löytyy vanhoja ja uusia satuja selkokielisinä versioina. Satuja voi lukea ja kuunnella täällä. Tarinoita nuorten elämästä löytyy täältä.
Selkokirjoja voi lainata kirjastosta tai ostaa Selkokeskuksen verkkokaupasta.


Kuva CC 2.0 BY SA Jeroen Kransen

Oulussa toteutettuja Perinteisiä lastensatuja ja tehtäviä
Pikku Kakkosen ladattavat sadut